Условия за поръчка

OБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА www.krustnikut.bg

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване, преди да направите своята регистрация на сайта.

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяната от „КОРЛЕОНЕ 2013” ЕООД услуга посредством уебсайта: www.krustnikut.bg („Общите условия”) и урежда отношенията между „КОРЛЕОНЕ 2013” ЕООД, с адрес на управление гр. Русе, бул.”Липник” 121, ЕИК: 202741039, тел.: +359 0893636736, за краткост www.krustnikut.bg и всеки един от потребителите на достъпната през уебсайта www.krustnikut.bg услуга, наричан за краткост Клиент.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

Партньор е всяко физическо или юридически лице, което има сключен договор с www.krustnikut.bg за доставка на своите артикули.

Доставка означава предаването на поръчаните артикули (за краткост пратка) от www.krustnikut.bg на клиент в деня, часа и на адреса на доставката.

Адрес на доставка означава, който и да е предварително заявен от клиента адрес за доставка (точен адрес, в рамките на гр.Русе), уговорен своевременно с www.krustnikut.bg, посредством оператор на Кръстник.бг на тел.: +359 0893636736 или онлайн, чрез уебсайта: www.krastnikat.bg.

Ако адресът на доставката е различен от адреса на заплащане на поръчката, се начислява допълнителна цена за посещение на втори адрес (тази услуга, може да заявите само, чрез обаждане към оператор на www.krustnikut.bg на тел.: +359 0893636736/ 082 50 79 97).

Кръстникът.бг извършва услугата – доставка на храна до дома и офиса, в рамките на гр.Русе.

Приемането на поръчки за доставка се извършва, чрез оператор на Кръстник.бг (от понеделник до събота от 10.00 до 23.00 часа  и неделя от 10.00 до 22.00 часа) на тел.: +359 0893636736 или 082/50 79 97, както и онлайн, чрез уебсайта: www.krustnikut.bg.

Доставките се извършват от куриери на Кръстник.бг.

За да контролира в максимална степен процеса по доставката, Кръстник.бг осъществява  доставките от партньорите  до крайните клиенти.

Доставката на поръчаните артикули се извърша до точен адрес, посочен от клиента.

Срокове за доставка

Възможно най-скоро –  при този тип поръчка, времето за изпълнение на доставката, от момента на поръчване (посредством оператор на Кръстник.бг на тел.: +359 0893636736 или онлайн, чрез уебсайта: www.krustnikut.bg), до връчването на доставката на клиента се изпълнява в рамките от 40 мин. до 90  мин., в зависимост от големината и времето за приготвяне на пратката, и разстоянието от партньора до адреса на доставка.

Отложена доставка – при този тип поръчка, клиента указва точен ден и час за изпълнение на доставката. В този случай предаването на пратката се реализира в заявения час за доставка, с максимално отклонение 15 мин.

Заплащане

Чрез наложен платеж – заплащането се извършва при получаване на доставката.

Пратката (поръчаните от клиента артикули) предмет на доставка, се взима подходящо опакована от съответния партньор на Кръстникът.бг и се транспортира до клиента.

Кръстникът.бг не носи отговорност за качеството и останалите характеристики на пратката, а само за качеството и точното изпълнение на доставката.

Кръстникът.бг не носи отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на поръчки за доставка, когато това се дължи на форсмажорни обстоятелства или когато това се дължи на действие или събитие, което е извън неговия контрол и което не е могъл да предвиди или предотврати.

Рекламации и забележки относно пратката предмет на доставка и/или доставката се приемат на тел.: +359 0893636736 / 082 50 79 97. Рекламациите, касаещи качеството на поръчаните артикули се свеждат до знанието на съответния партньор, заедно с описание на проблема, с цел предприемане на съответни мерки.

За да се регистрирате на този сайт трябва да заявите, че приемате настоящите Общи условия. В противен случай няма да имате достъп до услугите на Кръстникът.бг.